Seksisme.
Zie het.
Benuum het.
Stop het.
#Stopsekisisme #MeToo
 

Seksisme is elke menier van oetdrukken (daod, woord, beeld, gebaor) die ontstiet deur het idee dat sommige personen, meesttieds vrouwlu, deur heur sekse minderweerdig bint.

 

Seksisme is kwaolijk. Het zörgt veur gevulens van minderweerdigheid, zölfcensuur, je gaot er dingen deur oet de weg, het veraandert je gedrag en tast je gezondheid an. Seksisme lig an de basis van genderungeliekheid. Het rak vrouwlu en wichter unevenredig hard.

 

Seksisme komp in alle underdielen van het leven veur, bijveurbeeld:

 

63% van de vrouwelijke journalisten hef te maken had met verbaol geweld.

 

Vrouwlu besteedt umdebij tweemaol zoveul tied an unbetaold hoesholdelijk wark as manlu.

 

80% van de vrouwlu vertöl dat ze wal ies te maken had hebt met het fenomeen van unneudige extra oetleg (mansplaining) en dat ze underbreuken bint in heur verhaol deur kerels (manterrupting).

 

75% van de neisbronnen en de underwarpen in de media in Europa giet over mannen.

 

In het VK har 66% van de undervraogde wichter tussen 16 en 18 jaor zölf van doen met seksistische taol op schoel, of waren der getuge van.

 

59% van de vrouwlu in Amsterdam rapporteerde over een vörm van intimidatie op straot.

 

In Fraankriek har 50% van de undervraogde jonge vrouwen recent te maken met onrecht of vernedering umdat ze vrouw bint.

 

Underzuuk in Servië lat zien dat 76% van de vrouwlu in het bedriefsleven niet net zo serieus nummen wordt as manlu.

 

Geweld begunt mangs met een lollegie

Individuele seksistische handelingen liekt lichtkaans onschuldig, maor zörgt veur een klimaat van intimidatie, angst en onveiligheid. Dit zörgt erveur dat geweld accepteerd wordt, veural tegen vrouwlu en wichter.

 

Daorum hef de Raod van Europa besleuten um op te treden deur een anbeveling over het veurkommen en tegengaon van seksisme an te nimmen.

 
 
 

Seksisme rak veural vrouwlu. Het kan ok manlu en jongens raken, as ze zuch niet an de stereotype genderrollen holdt.

 

De schadelijke gevolgen van seksisme kunt veur paartie vrouwlu en manlu slimmer wezen deur heur etnie, leeftied, (fysieke) beparking, sociale komof, religie, genderidentiteit, seksuele veurkeur of aandere factoren.

 

Bepaolde groepen vrouwlu, zoas jonge vrouwlu, politica, journalisten of bekende vrouwlu bint een bezunder doelwit van seksisme.

 
%

van de verkeuzen vrouwlu in het parlement bint doelwit west van seksuele anvallen op sociale media.

 

Zie het. Benuum het. Stop het.

 

Taol en communicatie

Veurbeelden van seksisme in taol en communicatie:

Het algemien gebroek van de mannelijke vörm deur een spreker (‘hij/zien/hum’) um naor een niet-bepaolde persoon te verwiezen. Het veurblad van een publicaotsie met allennig kerels. Een vrouw benumen met de mannelijke anduding veur heur beroep. Een communicatiecampagne met onneudig naakt. Een advertentie van een man die een vrouw lat zien hoe ze een wasmachine gebroeken möt.

Waorum muj het anpakken?

Taol en communicatie bint belangriek, umdat ze mensen zichtbaar of onzichtbaar maakt en heur bijdrage an de samenleving erkent of neerhaalt. Oeze taol vörmt oeze gedachten en oes dèenken beïnvloedt oes handeln. Genderblinde of discriminerende taol verstarkt seksistische holdingen en gedragingen.

Hoe kuj het veur blieven?

Gebroek zowal de vrouwelijke as de mannelijke vörm aj een gemengd publiek anspreekt. Controleer openbare communicatie um der zeker van te wezen dat ze gendergevulige taol en beelden gebroekt. Maak handleidingen over gendergevulige communicatie veur de verschillende doelgroepen. Stimuleer underzuuk op dit gebied.

Media, internet en sociale media

Veurbeelden van seksisme in de media:

Een geseksualiseerde ofbeelding van vrouwlu in de media. Een tv-show met allent kerels. Mediaberichten over geweld op vrouwlu die het slachtoffer de schuld geeft. Journalisten, meesttieds vrouwlu, die op sociale media reacties kriegt over heur uterlijk in plaots van op de problemen die ze ankaort. Internettoepassingen die sommige vacatures allent naor manlu stuurt, umdat de algoritmen op een discriminerende wieze maakt bint.

Waorum muj het anpakken?

Kinder en aandere personen wordt bestookt met seksistische mediaberichten en wordt derdeur beïnvloed. Zulke berichten beparkt heur eigen levenskeuzes. Ze geeft de indruk dat manlu hoeders van kennis en macht bint en dat vrouwlu objecten bint en dat het oké is um heur uterlijk zunder derover nao te dèenken van commentaar te veurzien. Online seksisme drukt vrouwlu vort oet de digitale ruumtes. Online seksisme kan slim beschadigen. Iene online beledigen of bespotten zörgt veur een blievend digitaol bestand dat wieder verspreid worden kan en moeilijk weer vort te halen is.

Hoe kuj het veur blieven?

Nim wetgeving over gendergeliekheid in de media op in je stukken. Zörg veur opleiding over gendergeliekheid veur beroepskrachten in de media en communicatie. Wees der zeker van dat vrouwlu en manlu op een evenwichtige wieze en in diverse, niet-stereotype rollen an bod komt in de media. Promoot advertenties die met genderstereotypen speult en die bewustwording over genderstereotypen creëert in plaots van ze te verstarken. Veurzie in opleidingen in digitaole geletterdheid, veural veur jonge mèensen en kinder. Nim een wettelijke definitie an van (online) seksistische haatspraok en maak dit strafbaar. Richt gespecialiseerde diensten op um raod te geven hoe um te gaon met online seksisme.

De warkvloer

Veurbeelden van seksisme op de warkvloer:

Boeten de officiële richtlienen wordt vrouwlu met kinder oetsleuten van carrièremeugelijkheden. In vergaderingen vrouwlu negeren, doen asoj heur idee je eigen is en dermet an de haal goan, heur het zwiegen opleggen. Een kerel kiezen boven een vrouw veur een leidinggevende functie vanoet het idee dat ze gien gezag hef. Onneudig opmarkingen maken over uterlijk en kleding (wat vrouwlu as professional tekort döt). Minachtende opmarkingen maken tegen kerels die een zörgende rol op zuch nimt. ‘Mansplaining’.

Waorum muj het anpakken?

Seksisme op de warkvloer döt de efficiëntie van de slachtoffers tekört en geeft heurhet gevuul der niet bij te heuren. Het zwiegen opleggen umwille van seksisme betiekent dat ideeën en talenten negeerd of niet inzet wordt. Kleinerende opmarkingen maakt de sfeer intimiderend/beklemmend veur wie der met te maken hef, ze kunt leiden tot geweld/intimidatie. Slachtoffers kunt gauwer angsten ontwikkeln, een körter lontie hebben en hebt meer kaans op het ontwikkeln van depressie. Meer in het algemien leidt seksisme tot legere lonen en minder kaansen veur wie dermet van doen hef.

Hoe kuj het veur blieven?

Leg gedragscodes vast die seksistisch gedrag definieert, implementeer ze en organiseer opleidingen um seksistisch gedrag veur te wezen. Zörg veur klachtenmechanismen, geef gevolg an het schenden van gedragscodes en zörg veur understeunende diensten. Managers möt oetspreken dat ze wat doen wilt an seksisme en daornaor handeln.

De publieke sector

Veurbeelden van seksisme in de publieke sector:

Seksueel getinte opmarkingen of commentaar over het uterlijk of de gezinssituatie van politici, meesttieds vrouwlu, inclusief in parlementen. Commentaar over de seksuele veurkeur of het veurkommen van klanten deur metwarkers van openbare diensten. Seksistische ofbieldingen of prenten van naakte vrouwlu ophangen in openbare warkplaotsen (bijveurbeeld een personeelskamer van een ziekenhoes). Commentaar op het uterlijk van vrouwlu in de openbare ruumte, daorbij heurt ok het openbaar vervoer.

Waorum muj het anpakken?

De publieke sector möt het veurbeeld wezen. Seksisme in parlementen is gebrukelijk, maor het beparkt kaansen en vrijheid van vrouwlu in parlementen, of ze nou verkeuzen bint of der warkt. Seksisme döt gelieke toegang tot openbare diensten tekört. Seksisme in openbare ruumte mak vrouwlu beparkter in heur bewegingsvrijheid. Seksisme kan geweld veroorzaken en zörgt veur een benauwende umgeving die veural vrouwlu belet um diel te nimmen an het openbare leven op de manier die zij wilt.

Hoe kuj het veur blieven?

Opleiding van personeel. Zörg veur gedragscodes, klachtenmechanismen, disciplinaire maotregeln en understeunende diensten. Voer sensibiliseringscampagnes, zoas dudelijk maken wat er meugelijk is um seksisme an te pakken, of posters die oetstukt wat seksisme is op openbare plaotsen. Zörg dat vrouwlu en manlu op een evenwichtige menier dielnimmen kunt an besluutvörming. Bevörder het verzaomeln van gegevens over de kwestie.

Justitie

Veurbeelden van seksisme in het rechtssysteem:

Een rechter die een slachteroffer van seksueel geweld weten lat dat ze der ‘zölf um vraogd hef’. Een jurist die commentaar gef op het uterlijk van een vrouwelijke collega. Een politieagent die een verklaoring over geweld op vrouwlu niet serieus nemp of ofzwakt.

Waorum muj het anpakken?

Zulk gedrag kan dertoe leiden dat slachtoffers een zaak vallen laot. Het zörgt veur wantrouwen in het rechtssysteem. Der kunt veuringeneumen oordielen deur ontstaon. Het kan vrouwlu vernedern en derveur zörgen dat ze niet veur een juridisch beroep kiest.

Hoe kuj het veur blieven?

Voer beleid dat vrouwlu geliekweerdig toegang tot het recht gef. Leid juridische en politionele beroepskrachten op. Deurbreek juridische stereotypering deur bewustmakingscampagnes te voeren. Zörg derveur dat beroepskrachten heur oordiel baseert op feiten, zoas het gedrag van de dader en de context van de zaak, in plaots van op de kleding van het slachtoffer.

Underwies

Veurbeelden van seksisme in het underwies:

Leerboeken met stereotype ofbieldingen van vrouwlu/manlu, jongens/wichter. Gien vrouwlu as schrievers, historische of culturele figuren opnimmen in leerboeken. Loopbaon- en studiekeuzebegeleiding die niet-stereotype loopbaon- of studiekeuzes ontmoedigt. Leraren die opmarkingen maakt over het uterlijk van leerlingen/studenten/collega’s. Seksueel getinte opmarkingen an wichter. Pesten van niet-conforme leerlingen deur aandere leerlingen/studenten of underwiezers. Het ofwezig weden van bewustweden/procedures/reacties um dit seksistische gedrag an te pakken.

Waorum muj het anpakken?

De leerinhold en het gedrag van underwiezend personeel hef stark invloed op overtugingen en gedrag. Een seksistisch klimaat in de underwiesinstelling beïnvloedt de prestaotsies van leerlingen/studenten negatief. Seksisme in het underwies kan toekomstige individuele keuzes op het gebied van wark en levensstijl beparken.

Hoe kuj het veur blieven?

Introduceer beleid en wetgeving over gendergeliekheid in het underwies. Kiek nauwkeurig naor leerboeken um der zeker van te weden dat ze vrij bint van seksisme en dat ze vrouw- en manlu in niet-stereotype rollen ofschildert. Verzeker dat vrouwlu ok as wetenschappers, kunstenaars, atleten, leiders, politici in schoelboeken en programma’s weergeven wordt. Underwies geschiedenis over vrouwlu. Zörg derveur dat er een klachtenmechanisme beschikbaar is. Underwies over kwesties van geliekheid tussen vrouwlu en manlu en geef seksuele veurlichting (ok over toestemming en het in acht nimmen van persoonlijke grenzen). Vörm underwieskrachten over onbewuste veuroordielen.

Cultuur en sport

Veurbeelden van seksisme in cultuur en sport

Vrouwelijke sporters die in de media in beeld bracht wordt vanoet het perspectief van heur familierol en niet vanoet heur kunde en kwaliteiten. Sportprestaotsies van vrouwlu ofzwakken. Manlu die een ‘vrouwensport’ beoefent vernedern. Vrouwlu in sexy kleding as ‘sier’ veur culturele en sportevenementen. Schaars geklede en vernedernde rollen veur vrouwlu in films en het vortlaoten van rollen veur oldere actrices. Weinig financiering veur filmproducties waorin vrouwlu an het roer staot. Underfinanciering van kunstproducties van vrouwlu.

Waorum muj het anpakken?

Cultuur en sport creëert holdingen. As vrouwlu en manlu op stereotype manieren weergeven wordt, drag dat bij an genderstereotypering. As op dizze gebieden veural kerels te zien bint zörgt dit veur een veraanderd beeld van vrouwlu as meugelijke artiesten of atleten en het verkleint de rieg an rolmodellen veur kinder en jongern. Genderstereotypen beparkt de keuze van vrouwlu/manlu, wichter/jongens um sporten te doen die as niet ‘vrouwelijk’ of niet ‘mannelijk’ beschouwd wordt. Dit leidt tot zölfcensuur. Op beide terreinen zörgt seksisme veur legere beloning en minder kaansen veur wie dermet van doen hef.

Hoe kuj het veur blieven?

Maotregeln die creatief wark deur vrouwlu anmoedigt en gendermainstreaming in het beleid veur cultuur en sport (beurzen, tentoonstellingen, opleiding, veurzien van ruumte/workshops). Verzeker betere en meer media-andacht veur sport en kunst deur vrouwlu. Stimuleer sponsoren um kunst en sport van vrouwlu te steunen. Introduceer gedragscodes um seksistisch gedrag veur te wezen, daor heurt ok disciplinaire maotregeln in sportfederaties bij. Stimuleer veurbeeldfiguren in de sport- en culturele wereld um zuch oet te spreken tegen seksisme en voer campagnes um geweld in de sport en seksistische haattaol bij de kop te pakken.

De privésfeer

Veurbeelden van seksisme in de privésfeer:

Vrouwlu die meer unbetaold (zörg en hoesholdelijk) wark doet as kerels, bijveurbeeld allent vrouwlu die op een feesie helpt met de ofwas. Seksistische moppen under kammeraoden. Systematisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ speulgoed anbieden an wichter/jongens. Jongens die anmoedigd wordt te rennen en risico’s te nimmen en wichter um te gehoorzamen en metgaond te weden. Het gebroeken van oetdrukkingen as ‘lopen as een wicht’ of ‘het bint nou ienmaol jongens.’

Waorum muj het anpakken?

Unbetaold wark drukt op de beschikbaarheid van vrouwlu veur de arbeidsmarkt, heur economische unofhankelijkheid en heur dielname an sport en ontspanningsactiviteiten. Speulgoed (bijveurbeeld een minikeuken of een bouwspel) beïnvloedt de genderrollen, maor ok de toekomstige studie- en beroepskeuzes. Seksistische grappen kunt mensen intimideren en het zwiegen opleggen en ze zwakt de ernst van seksistisch gedrag of.

Hoe kuj het veur blieven?

Sensibiliseringsmaotregeln en underzuuk naor de impact en verdieling van unbetaold wark tussen vrouwlu en manlu. Maotregeln veur het combineren van wark- en privéleven veur elkenien. Promoten van sekseneutraal speulgoed. Jongens én wichter anmoedigen um in het hoesholden met te warken. Ok wichter de ruumte en vrijheid geven um te speulen, te ontdekken en zuchzölf te wezen.