Sexissem:
Percorscha el.
Tematisescha el.
Fraina el.
#StopSexism #MeToo
 

Cun sexissem è manegiada mintga expressiun (acziun, pled, maletg, gest) che sa basa sin l'idea che persunas, per il solit dunnas, èn inferiuras sin fundament da lur schlattaina.

 

Sexissem fa donn. El sveglia sentiments da mancanza da valur, maina a l'autocensura, a strategias da guntgir, a midadas da cumportament e periclitescha la sanadad. Sexissem sa basa sin ingiustia tranter las schlattainas. El pertutga sproporziunadamain savens dunnas e mattas.

 

Sexissem datti en tut ils champs da la vita, per exempel:

 

63 % da las schurnalistas èn gia vegnidas confruntadas cun ingiurias verbalas

 

dunnas impundan bunamain dubel uschè bler temp sco ils umens per lavurs en il tegnairchasa (pajais da l'OECD)

 

80 % da las dunnas inditgeschan d'esser stadas pertutgadas a la plazza da lavur cun il fenomen dal "mansplaining" e dal "manterrupting"*

 

umens occupeschan 75 % da las funtaunas da novitads e dals temas da novitads en l'Europa

 

En il Reginavel Unì èn 66 % da las mattas da 16 fin 18 onns vegnidas confruntadas cun lingua sexistica en scola u han observà il diever da quella

 

59 % da las dunnas ad Amsterdam han rapportà d'esser vegnidas mulestadas sin via en differentas furmas

 

En Frantscha han 50 % da las dunnas giuvnas interrogadas dacurt inditgà ch'ellas sajan vegnidas tractadas a moda malgista u vegnidas degradadas, simplamain perquai ch'ellas èn dunnas

 

En Serbia mussan retschertgas che 76 % da las dunnas en l'economia vegnan prendidas main serius ch'ils umens.

 

Violenza cumenza mintgatant cun ina sgnocca

Singuls cas da sexissem pon parair nunprivlus, ma els creeschan in'atmosfera d'intimidaziun, da tema e malsegirezza. Quai maina a dapli acceptanza da violenza, per il solit envers dunnas e mattas.

 

Per quest motiv ha il Cussegl da l'Europa decidì d'agir: el ha approvà ina recumandaziun cun la finamira d'impedir e da cumbatter sexissem.

 
 
 

Sexissem pertutga surtut dunnas. El po era pertutgar umens e mats, sch'els na s'adatteschan betg a las rollas da las schlattainas stereotipicas da la societad respectiva.

 

Ils effects nuschaivels dal sexissem pon vegnir rinforzads per intginas dunnas ed intgins umens sin fundament da lur appartegnientscha etnica, d'in impediment, da lur vegliadetgna, lur derivanza sociala, religiun, identitad sexuala, lur orientaziun sexuala u d'auters facturs.

 

Intginas gruppas da dunnas, per exempel dunnas giuvnas, politicras, schurnalistas u persunalitads da la vita publica, èn pertutgadas particularmain savens da sexissem

 
%

da las parlamentarias èn daventadas victimas d'attatgas sexisticas en las raits socialas.

 

Percorscha el. Tematisescha el. Fraina el.

 

Lingua e communicaziun:

Exempels da sexissem en lingua e communicaziun:

Ina pledadra u in pledader dovra en general la furma masculina per ina persuna nunspecifica ("el/ses"). La cuverta d'ina publicaziun preschenta mo umens. Numnar ina dunna cun il term masculin da sia professiun. Ina campagna da communicaziun che preschenta nivadad nunnecessaria. Ina reclama cun in um che mussa ad ina dunna co utilisar ina maschina da lavar.

Pertge duess ins tematisar quai?

La lingua e la communicaziun èn instruments impurtants, perquai ch'ellas pon far visibels u invisibels umans e renconuscher u degradar lur contribuziun per la societad. Nossa lingua influenzescha noss pensar e la moda e maniera co che nus pensain influenzescha noss agir. Ina tschorvadad envers il gender u ina lingua discriminanta rinforzan tenutas e cumportaments sexistics.

Co pon ins evitar quai?

Duvrar tant la furma feminina sco era masculina per s'adressar ad in public maschadà. Tegnair en egl la communicaziun publica per garantir ch'ella dovria ina lingua ed illustraziuns che resguardan las schlattainas. Elavurar manuals davart ina communicaziun adattada a las schlattainas per differentas gruppas en mira. Promover la perscrutaziun en quest sectur.

Medias, internet e medias socialas:

Exempels da sexissem en las medias:

Ina represchentaziun sexualisada da dunnas en las medias. In'emissiun da televisiun mo cun umens. Rapports en las medias davart violenza envers dunnas che dattan la culpa a las victimas. Schurnalistas e schurnalists che survegnan en las medias socialas commentaris davart lur cumparsa enstagl davart lur rapports. Portals d'internet che tramettan inserats da plazzas mo ad umens, perquai ch'ils algoritmus èn codads a moda discriminanta.

Pertge duess ins tematisar quai?

Uffants ed auters umans vegnan bumbardads cun messadis sexistics en las medias ed uschia influenzads da quels. Quests messadis restrenschan lur atgnas decisiuns en la vita. Els fan crair ch'ils umens hajan la savida e la pussanza, entant che las dunnas sajan objects ed i saja en urden da simplamain s'exprimer davart lur cumparsa. Sexissem en las medias electronicas stgatscha las dunnas or dals secturs online. Sexissem online po far donn en la vita reala. Sch'insatgi vegn violà u snarregià online, po quai vegnir registrà. La registraziun po vegnir tramessa vinavant ed igl è fitg difficil da la stizzar.

Co pon ins evitar quai?

Implementar las leschas davart l'egualitad da las schlattainas en las medias. Scolar las spezialistas ed ils spezialists da medias e da communicaziun en dumondas da l'egualitad da las schlattainas. Garantir che las dunnas ed ils umens sajan represchentads en las medias a moda eguala ed en rollas differentas, betg stereotipicas. Promover reclama che tracta en ina moda critica stereotips da las schlattainas e che promova la conscienza per quels empè da rinforzar els. Porscher surtut a giuvnas, a giuvens ed ad uffants scolaziuns per acquistar cumpetenzas digitalas. Definir (sin plaun legal) e criminalisar pleds instigants sexistics (er online). Endrizzar servetschs spezialisads che pon cussegliar co ir enturn cun sexissem en las medias electronicas.

A la plazza da lavur

Exempels per sexissem a la plazza da lavur:

Excluder inuffizialmain dunnas cun uffants da las pussaivladads da far carriera. Ignorar dunnas en sedutas u s'appropriar da lur contribuziuns. Preferir in um ad ina dunna per ina posiziun da cader cun presumar ch'ella haja memia pauca autoritad resp. cumportaments "tipicamain feminins". Far remartgas nunnecessarias davart la cumparsa u la vestgadira che sutmineschan las dunnas sco persunas qualifitgadas. Far remartgas discreditantas envers umens che surpiglian incumbensas da tgirar. "Mansplaining", damai explicaziuns arrogantas d'in um che parta sbagliadamain dal fatg ch'el sappia dapli davart il tema da discussiun che la persuna – per il solit feminina – cun la quala el discurra.

Pertge duess ins tematisar quai?

Sexissem a la plazza da lavur reducescha l'effizienza da las victimas e lur sentiment d'appartegnientscha. Ideas u talents vegnan ignorads u betg nizzegiads, perquai ch'els n'èn betg visibels pervi dal sexissem. Commentaris bagatellisants creeschan in'atmosfera inquietanta u supprimenta per las persunas pertutgadas e pon sa transfurmar en violenza u mulesta. Las victimas pon sviluppar in pli aut nivel d'anguscha u attatgas da ravgia e depressiuns. En general maina sexissem a pajas pli bassas ed a damain schanzas per las persunas pertutgadas.

Co pon ins evitar quai?

Approvar ed implementar codexs da cumportament che defineschan cumportaments sexistics ed impedeschan quels cun agid da scolaziuns. Introducir mecanissems da purtar plant, mesiras disciplinaras e servetschs da sustegn. Persunas dal cader ston declerar publicamain ch'ellas s'engaschan cunter sexissem e ch'ellas èn prontas da prender mesiras consequentas per evitar sexissem.

Sectur public

Exempels da sexissem en il sectur public:

Expressiuns u remartgas sexualisadas davart la cumparsa u la situaziun famigliara da politicras e politichers, per il solit dunnas, er entaifer ils parlaments. Commentaris dal persunal dal servetsch public davart l'orientaziun sexuala u la cumparsa da clientas e clients. Represchentaziuns sexisticas u deponer maletgs da dunnas nivas e d'umens nivs en plazs da lavur publics (p.ex. locals dal persunal d'ospitals). Commentaris davart la cumparsa da dunnas en il sectur public, inclus ils meds da transport publics.

Pertge duess ins tematisar quai?

Il sectur public è obligà dad ir ordavant cun bun exempel. Sexissem en parlaments è fitg derasà. El restrenscha las pussaivladads e la libertad da dunnas en parlaments, tant da quellas ch'èn elegidas sco era da quellas ch'èn emploiadas. Sexissem impedescha l'access egual als servetschs publics. Sexissem en il spazi public restrenscha la libertad da sa mover da las dunnas. Sexissem po manar a violenza. El creescha in ambient repressiv che impedescha la gronda part da las dunnas da participar cumplainamain a la vita publica.

Co pon ins evitar quai?

Scolar il persunal davart quest tema. Introducir codexs da cumportament, mecanissems da purtar plant, mesiras disciplinaras e servetschs da sustegn. Realisar campagnas da sensibilisaziun, p.ex. directivas u placats en ils secturs publics che decleran tge che sexissem è e co ch'ins po evitar el. Promover relaziuns da las schlattainas equilibradas en process da decisiun. Promover la perscrutaziun e rimnar datas davart quest tema.

Giustia

Exempels da sexissem en il sistem giudizial:

In derschader che implitgescha ad ina victima da violenza sexuala "d'avair provocà quai". In giurist che commentescha la cumparsa d'ina collega. In policist che na prenda betg serius u bagatellisescha ina reproscha da violenza cunter dunnas.

Pertge duess ins tematisar quai?

In tal cumportament po avair per consequenza che las victimas na portan betg plant. El creescha disfidanza envers il sistem giudizial. El maina a sentenzias falladas. El degradescha dunnas e po stgatschar ellas or da professiuns da dretg.

Co pon ins evitar quai?

Implementar strategias per garantir a las dunnas in access egual a la giustia. Scolar expertas ed experts dal dretg e dal dretg penal davart il tema sexissem e l'egualitad da las schlattainas. Reducir stereotips en la giustia cun realisar campagnas da sensibilisaziun. Garantir che las expertas ed ils experts sa basan en lur sentenzias sin ils fatgs, sin il cumportament da la delinquenta u dal delinquent e sin il context dal cas e betg p.ex. sin la vestgadira da la victima.

Furmaziun

Exempels da sexissem en la furmaziun:

Cudeschs da scola cun maletgs stereotipics da dunnas/umens, mattas/mats. La mancanza da dunnas sco auturas u era da figuras istoricas e culturalas en cudeschs da scola. Il post da cussegliaziun professiunala che recumonda professiuns u studis stereotipics. Scolastas e scolasts che fan commentaris davart la cumparsa da scolaras e scolars/studentas e students/collegas. Commentaris sexualisads envers mattas. Mobing envers scolaras e scolars/studentas e students betg conforms tras conscolaras e conscolars/constudentas e constudents u persunal da furmaziun. Sensibilisaziun/proceduras/reacziuns mancantas per far frunt a cumportaments sexistics.

Pertge duess ins tematisar quai?

Ils cuntegns da furmaziun ed il cumportament dal persunal da furmaziun influenzeschan fermamain la percepziun ed il cumportament. In clima sexistic en instituziuns da furmaziun ha in'influenza negativa sin las prestaziuns da scolaras e scolars/studentas e students. Sexissem en la furmaziun po restrenscher las carrieras professiunalas futuras ed ils curs da la vita individuals da persunas ed influenzar uschia fermamain lur avegnir.

Co pon ins evitar quai?

Implementar mesiras e la legislaziun davart l'egualitad da las schlattainas en la furmaziun. Repassar cudeschs da scola per garantir ch'els na cuntegnian nagin sexissem e na represchentian ni dunnas ni umens en rollas stereotipicas. Preschentar en cudeschs e programs da scola dunnas sco scienziadas, artistas, sportistas, persunalitads cun dun da manar, politicras. Tractar en l'instrucziun l'istorgia da las dunnas e las dunnas da l'istorgia. Garantir ch'i dettia mecanissems da purtar plant. Instruir tematicas davart l'egualitad da las schlattainas ed educaziun sexuala (inclus il consentiment e cunfins persunals). Scolar il persunal da furmaziun davart cumportaments partischants inconscients.

Cultura e sport

Exempels da sexissem en la cultura ed il sport:

Sportistas che vegnan represchentadas en las medias tenor lur rolla famigliara e betg tenor lur abilitads e fermezzas. Trivialisaziun da las prestaziuns sportivas da dunnas. Degradar umens che fan sports "feminins". Dunnas en vestgadira sexy sco "decoraziun" a chaschun d'occurrenzas culturalas u sportivas. La mancanza d'ovras d'art da dunnas en exposiziuns. La mancanza da rollas impurtantas per dunnas en il kino e naginas u paucas rollas per acturas pli attempadas. Meds finanzials stgars per producziuns da film cun dunnas en la rolla principala. Mancanza da finanziaziun per l'art da dunnas.

Pertge duess ins tematisar quai?

Tant la cultura sco er il sport influenzeschan las tenutas da la societad. Sche dunnas ed umens vegnan represchentads en ina moda e maniera stereotipica, maina quai a stereotips da schlattainas en l'entira societad. Sch'ins vesa en quests secturs oravant tut umens, influenzescha quai la moda e maniera co che las dunnas vegnan percepidas sco artistas u sportistas potenzialas. Quai restrenscha il spectrum dals exempels da rollas da model per uffants e giuvenils. Stereotips da schlattainas restrenschan l'elecziun da dunnas ed umens, sco era da mattas e mats da far sports che na vegnan betg considerads sco "feminins" u "masculins"; quai maina ad in'autocensura. En tuts dus secturs maina sexissem a pajas pli bassas ed a damain schanzas per las persunas pertutgadas.

Co pon ins evitar quai?

Promover la lavur creativa da dunnas e gender mainstreaming en la politica culturala e la politica da sport (p.ex. cun stipendis, exposiziuns, scolaziun, metter a disposiziun localitads/organisar seminaris). Sustegnair rapports vardaivels e cumplessivs davart il sport e l'art da dunnas. Encuraschar sponsurs da sustegnair l'art ed il sport da dunnas. Introducir codexs da cumportament per evitar cumportaments sexistics, inclus mesiras disciplinaras en uniuns da sport.
Encuraschar persunalitads dal sport e da la cultura da s'engaschar avertamain cunter sexissem e da realisar campagnas per denunziar la violenza e pleds instigants sexistics en il sport.

Sfera privata

Exempels da sexissem en la sfera privata:

Dunnas prestan dapli lavur nunpajada (tgira e tegnairchasa) che umens, p.ex. sch'ins spetga che las dunnas gidian a lavar la vaschella durant ina party. Sgnoccas sexisticas tranter amis. Offerta sistematica da termagls "feminins" u "masculins" per mattas/mats. Encuraschar ils mats da currer e ristgar insatge, pretender da las mattas d'esser obedaivlas e plaschaivlas. Utilisar expressiuns sco "currer sco ina matta" u "mats èn sco ch'els èn/tipic mats".

Pertge duess ins tematisar quai?

Lavur nunpajada restrenscha la participaziun da dunnas al martgà da lavur, lur independenza economica e lur participaziun ad activitads da sport e dal temp da liber. Termagls (p.ex. ina mini-cuschina u in gieu da construcziun) influenzeschan las rollas da las schlattainas, ma era l'elecziun futura dal studi u da la professiun. Sgnoccas sexisticas pon tementar e discreditar persunas, ultra da quai bagatelliseschan ellas cumportaments sexistics.

Co pon ins evitar quai?

Introducir mesiras da sensibilisaziun e perscrutar davart las consequenzas e la repartiziun da lavur nunpajada tranter dunnas ed umens. Implementar mesiras per meglierar la cumpatibilitad da professiun e da famiglia per tuttas e tuts. Promover termagls neutrals areguard las schlattainas. Encuraschar mattas e mats da gidar en il tegnairchasa. Dar er a mattas il spazi e la libertad da giugar, perscrutar ed esser sasezzas.