Cinsiyetçilik:
Gör.
Adını koy.
Durdur.
#Cinsiyetçiliğidurdur #Bende
 

Cinsiyetçilik, bazı kişilerin, çoğu zaman kadınların, cinsiyetlerinden dolayı daha değersiz olduğu fikrine dayanan herhangi bir ifadedir (eylem, kelime, imge, mimik).

 

Cinsiyetçilik zararlıdır.
Değersizlik, otosansür, kaçınma stratejilerinin benimsenmesi,
davranış değişiklikleri ve sağlığın bozulmasına sebep olur.
Cinsiyetçilik, cinsiyet eşitsizliğinin kökeninde yatmaktadır.
Kadınları ve kız çocuklarını orantısız olarak etkiler. 

 

Cinsiyetçilik hayatın her alanında bulunmaktadır:

 

Kadın gazetecilerin % 63'ü sözlü tacizle karşı karşıya kalmaktadır

 

Kadınlar ücretsiz ev işlerinde erkeklerden neredeyse iki kat daha fazla zaman harcamaktadır (OECD ülkeleri)

 

Kadınların % 80'i işyerinde " ataerkil konuşma tarzı " ve "erkekler tarfından sözlerinin kesilmesine" maruz kaldıklarını belirtmektedir

 

Avrupa'da haber kaynaklarının ve konularının % 75'ini erkekler temsil etmektedir

 

İngiltere'de, ankete katılan 16-18 yaşındaki kız çocukların % 66'sı okulda cinsiyetçi dil kullanımıyla karşılaşmış veya buna şahit olmuştur

 

Amsterdam'daki kadınların % 59'u sokak tacizinin bir biçimini yaşadığını bildirmiştir

 

Fransa'da, ankete katılan genç kadınların % 50'si oyakın zamanda kadın oldukları için adaletsizlik veya aşağılanma yaşamıştır

 

Sırbistan'da araştırmalar, iş hayatında kadınların % 76'sının erkekler kadar ciddiye alınmadığını göstermektedir

 

Şiddet bazen sadece
bir şakayla başlar

Individual acts of sexism may seem benign,
but they create a climate of intimidation,
fear and insecurity.
This leads to the acceptance of violence,
mostly against women and girls.

 

Bu nedenle Avrupa Konseyi cinsiyetçiliği
önlemek ve onunla mücadele
etmek için bir Tavsiye kararı aldı.

 
 
 

Cinsiyetçilik çoğunlukla kadınları
etkilemektedir. Kalıplaşmış cinsiyet
rollerine uymadıklarında erkekleri
ve erkek çocukları da etkileyebilmektedir.

 

Cinsiyetçiliğin zararlı etkileri bazı kadın ve erkekler için etnik kökenleri, yaşları, engellilik durumları, sosyal kökenleri, dinleri, cinsiyet kimlikleri, cinsel eğilimleri ve diğer etkenlerden dolayı daha kötü olabilir.

 

Bazı kadın grupları, örneğin genç kadınlar, politikacılar,
gazeteciler veya halka mal olmuş kişiler, cinsiyetçiliğin özellikle hedefi haline gelebilir

 
%

Parlamento'ya seçilen kadınların % 58.2'si sosyal ağlarda cinsiyetçi saldırıların hedefi olmuştur

 

Gör. Adını koy. Durdur.

 

Dil ve iletişim

Dil ve iletişimde cinsiyetçilik örnekleri:

Sadece erkekleri resmeden bir yayın kapağı. . Gereksiz çıplaklık içeren bir iletişim kampanyası. Bir erkeğin kadına çamaşır makinesi kullanmayı gösterdiği bir reklam.

Neden bu konuya değinilmeli?

Dil ve iletişim önemlidir, çünkü insanları toplumda görünür ya da görünmez yapar ve insanların topluma katkılarını tanır ya da değersizleştirir. Kullandığımız dil düşüncemizi şekillendirir ve düşünme şeklimiz eylemlerimizi etkiler. Toplumsal cinsiyet körü veya ayrımcı dil, cinsiyetçi tutum ve davranışları artırır.

Nasıl engellenir?

Toplumsal cinsiyete duyarlı dil ve görüntüler kullandığından emin olmak için halka sunulan iletişimi gözden geçirin. Farklı kitleler için toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim hakkında el kitapları yayınlayın. Bu alanda araştırmaları teşvik edin.

Medya, İnternet ve sosyal medya

Medyada cinsiyetçilik örnekleri:

Medyada kadının cinselleştirilmiş tasviri. Tamamen erkeklerden oluşan TV programı. Mağduru suçlayıcı şekilde sunulan kadına yönelik şiddet haberleri. Genellikle kadın gazetecilerin, sosyal medyada tartıştıkları konular yerine görünüşleri hakkında yorum almaları. Algoritmaların ayrımcı bir şekilde oluşturulması sebebiyle internet uygulamalarının bazı iş ilanlarını sadece erkeklere göndermesi.

Neden bu konuya değinilmeli?

Çocuklar ve diğer kişiler cinsiyetçi medya mesajı bombardımanına tutulur ve onlardan etkilenir. Bu mesajlar hayatlarında kendi seçimlerini sınırlar. Erkeklerin bilgi ve güç sahibi, kadınların ise nesne olduğu ve görünüşleri hakkında özgürce yorum yapmanın normal olduğu izlenimini verirler. İnternette cinsiyetçilik, kadınları internet ortamının dışına iter. İnternet ortamında cinsiyetçilik çok ciddi zararlara neden olabilir. İnternet ortamında bir kişiyi taciz etmek veya onunla alay etmek, daha fazla yayılabilecek, silinmesi zor ve kalıcı bir dijital kayıt oluşturur.

Nasıl engellenir?

Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili mevzuat uygulayın. Medya ve iletişim çalışanlarını cinsiyet eşitliği konusunda eğitin. Kadınların ve erkeklerin medyada dengeli ve çeşitli, basmakalıp olmayan rollerle temsil edilmelerini sağlayın. Toplumsal cinsiyet kalıplarını ciddiye almayan, onları pekiştirmek yerine, bu kalıplara dair farkındalığı artıran reklamları teşvik edin. Özellikle gençler ve çocuklara dijital okuryazarlık eğitimleri sunun. (İnternet ortamında) cinsiyetçi nefret söylemini mevzuatta tanımlayın ve cezalandırın. İnternet ortamında cinsiyetçilikle nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyelerde bulunacak uzmanlık hizmetlerini devreye sokun.

İşyeri

İşyerinde cinsiyetçilik örnekleri:

Çocuk sahibi olan kadınları gayri resmi olarak kariyer fırsatlarının dışında tutmak. Toplantılarda kadınları görmezden gelmek, katkılarını engellemek veya onları susturmak. Otorite eksikliğini varsayarak, yönetici pozisyonuna kadın yerine erkeği tercih etmek. Fiziksel görünüm veya giyimleri hakkında (kadınları mesleki olarak zayıflatan) gereksiz yorumlar yapmak. Bakımla ilgili rol üstlenen erkeklere aşağılayıcı yorumlar yapmak. “Ataerkil konuşma”.

Neden bu konuya değinilmeli?

İşyerinde cinsiyetçilik, mağdurların etkinliğini ve aidiyet duygusunu zayıflatır. Cinsiyetçilik yoluyla susturmak, fikirlerin veya yeteneklerin göz ardı edilmesine veya yetersiz kullanılmasına sebep olur. Aşağılayıcı yorumlar, onlarla karşılaşanlar için sindirici/ baskıcı bir atmosfer yaratır ve şiddet / tacize yol açabilir. Mağdurların kaygı seviyeleri yükselebilir, öfke patlamalarına ve depresyona daha eğilimli olabilirler. Daha genel olarak, cinsiyetçilik onunla karşılaşan kişiler için daha düşük maaşa ve daha az fırsata yol açar.

Nasıl engellenir?

Cinsiyetçi davranışı tanımlayan ve eğitim yoluyla önleyen davranış kurallarını benimseyin ve uygulayın. Şikayet mekanizmaları, disiplin tedbirleri ve destek hizmetleri sağlayın. Yöneticiler cinsiyetçiliğe karşı olduklarını belirtmeli ve taaahhüt etmelidirler.

Kamu sektörü

Kamu sektöründe cinsiyetçilik örnekleri:

Milletvekilleri de dahil olmak üzere, çoğunlukla kadın politikacıların görünümü veya aile durumu hakkında cinselleştirilmiş yorumlar. Kamu hizmetleri personeli tarafından kullanıcıların cinsel yönelimleri veya görünümleri hakkında yorumlar. Kamudaki  işyerlerinde çıplak kadınların görüntülerinin cinsiyetçi temsili / sergilenmesi (ör. Hastane personeli odaları). Toplu taşıma da dahil olmak üzere kamusal alanlarda kadınların görünümleri hakkında yorumlar.

Neden bu konuya değinilmeli?

Kamu sektörü örnek teşkil etmekle yükümlüdür. Parlamentolarda cinsiyetçilik çok yaygın olmakla birlikte, ister seçilmiş ister çalışan olsun, parlamentodaki kadınların fırsatlarını ve özgürlüklerini sınırlar. Cinsiyetçilik kamu hizmetlerine eşit erişimi baltalamaktadır. Kamusal alanlarda cinsiyetçilik kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Cinsiyetçilik şiddete yol açabilir ve çoğunlukla kadınların kamusal yaşama tam olarak katılmalarını engelleyen baskıcı bir ortam yaratır.

Nasıl engellenir?

Personel eğitimi. Davranış kurallarını, şikayet mekanizmalarını, disiplin tedbirlerini ve destek hizmetlerini devreye sokun. Kamusal alanda, cinsiyetçiliğin ne olduğunu açıklayan materyal veya posterler gibi bilinçlendirme kampanyaları uygulayın. Karar verme sürecinde cinsiyet dengesini teşvik edin. Konuyla ilgili araştırma yapma ve veri toplanmasını teşvik edin.

Adalet

Adalet sisteminde cinsiyetçilik örnekleri:

Cinsel şiddet mağduruna “kendi kaşındığını” ima eden bir hakim. Meslektaşı olan bir kadının görünüşüne yorum yapan bir hukukçu. Kadınlara yönelik şiddet iddialarını ciddiye almayan veya bu iddialara önem vermeyen bir polis memuru.

Neden bu konuya değinilmeli?

Bu tür davranışlar mağdurların davalarını geri çekmesine neden olabilir. Adalet sistemine karşı güvensizlik yaratır. Yanlış yönlendirilmiş yargı kararlarının verilmesine yol açabilirler. Kadınları alçaltır ve onları hukuk mesleğinden uzaklaştırır.

Nasıl engellenir?

Kadınların adalete eşit erişimi üzerine politikalar uygulayın. Hukukçular ve kolluk kuvvetlerini eğitin. Farkındalık yaratan kampanyalar yoluyla yargıdaki basmakalıpları yıkın.  Bu alanda çalışanların yargılarını olgulara, örneğin mağdurun giyminden ziyade failin davranışına ve olayın içeriğine dayandırmasını sağlayın.

Eğitim

Eğitimde cinsiyetçilik örnekleri:

Kadın/ erkek, kız / erkek çocuklarına yönelik basmakalıp imgeleri içeren ders kitapları. Ders kitaplarında kadınların yazar olarak, tarihi veya kültürel figür olarak yer almaması. Toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlu olmayan kariyer veya eğitim seçeneklerini caydıran kariyer ve eğitim danışmanlığı. Öğrencilerin / öğretmen meslektaşlarının dış görünümü hakkında yorum yapan öğretmenler. Kız çocuklara yönelik yapılan cinselleştirilmiş yorumlar. Genele uymayan öğrencilerin diğer öğrenciler veya eğitmenler tarafından sindirilmesi. Bu tür cinsiyetçi davranışlara yönelik farkındalık / işlem / tepkinin olmaması.

Neden bu konuya değinilmeli?

Eğitimin içeriği ve eğitmenlerin davranışları, algı ve davranışları büyük ölçüde etkiler. Eğitim kurumlarında cinsiyetçilik ortamı, öğrencilerin başarılarını olumsuz etkilemektedir. Eğitimde cinsiyetçilik bireylerin gelecekteki kariyer ve yaşam tarzı seçimlerini sınırlayabilir.

Nasıl engellenir?

Eğitimde cinsiyet eşitliği ile ilgili ilke ve mevzuatı uygulayın. Ders kitaplarını, cinsiyetçilikten uzak olduklarından, kadın ve erkekleri basmakalıp olmayan rollerde tasvir ettiklerinden emin olmak için gözden geçirin. Kadınların ders kitapları ve programlarda, bilim insanı, sanatçı, sporcu, lider, politikacı olarak temsil edildiğine emin olun. Kadınların tarihini öğretin. Şikayet mekanizmalarının kullanılabilirliğini sağlayın. Cinsiyet eşitliği konularının yanısıra cinsellik eğitimini de (rıza ve kişisel sınırlar dahil olmak üzere) öğretin. Eğitim çalışanlarını bilinçsiz önyargılar konusunda eğitin.

Kültür ve spor

Kültür ve sporda cinsiyetçilik örnekleri:

Medyada yetenek ve yetkinliklerine değil, aile rollerine göre tasvir edilen sporcu kadınlar. Kadınların sportif başarılarını önemsiz saymak. “Kadına özgü” sporları yapan erkekleri küçük görmek. Kültürel veya sportif etkinliklerde seksi kıyafetli kadınların “dekorasyon” olarak bulunması. Sanat sergilerinde kadınların çalışmalarının olmaması. Sinemada kadınlara verilen  anlamlı rollerin azlığı ve yaşlı oyuncular için gerçek rollerin olmaması. Kadınların başrol üstlendiği film yapımları için finansman kıtlığı. Kadın sanatına yetersiz kaynak ayrılması.

Neden bu konuya değinilmeli?

Hem kültür hem spor,  davranışları şekillendirir. Kadınlar ve erkekler toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tasvir edilirse, bu toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını  besleyecektir. Bu alanlarda çoğunlukla erkekler göründüğünde, bu kadınların potansiyel sanatçı veya sporcular olarak görülme şeklini etkiler; çocuklar ve gençler için rol model çeşitlerini daraltır. Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, kadın/erkek, kız/erkek çocuklarının “dişil” veya”eril” kabul edilmeyen sporları yapmayı seçmelerini sınırlar; bu otosansüre yol açar. Her iki alanda da cinsiyet ayrımcılığı bununla yüzleşenler için düşük maaşlara ve daha az fırsata yol açar.

Nasıl engellenir?

Kültür ve spor politikalarında (burslar, sergiler, eğitim, alan / çalıştay sağlanması) kadınların yaratıcılığını ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için önlemler alın. Kadın spor ve sanatının medyada daha iyi ve daha fazla yer almasını sağlayın. Sponsorları, kadın sanat ve sporlarını desteklemeye teşvik edin. Spor federasyonlarında , disiplin cezası da dahil olmak üzere,  cinsiyetçi davranışları önlemek için davranış kurallarını devreye sokun.  Önde gelen sporcu ve kültürel figürleri cinsiyetçiliğe karşı koymaya teşvik edin;  cinsiyetçi nefret söylem ve sporda şiddeti kınayan kampanyalar  düzenleyin.

Özel alan

Özel alanda cinsiyetçilik örnekleri:

Kadınların erkeklere göre daha fazla ücretsiz iş (bakım ve ev işi) yapması, örneğin bir akşam yemeği buluşmasında bulaşık yıkamaya sadece kadınların yardım etmesi. Arkadaşlar arasında cinsiyetçi şakalar. Düzenli olarak kız / erkek çocuklara “dişil” veya “eril” oyuncaklar sunmak. Erkeklerin koşmaya ve risk almaya ve kızların uysal ve uyumlu olmaya teşvik edilmesi. “Kız gibi koşmak” veya “erkek olacak” gibi ifadelerin kullanımı.

Neden bu konuya değinilmeli?

Ücretsiz çalışma, kadınların işgücü piyasasına katılımları, ekonomik bağımsızlıkları ve spor ve boş zaman faaliyetlerine katılımlarına engel olmaktadır . Oyuncaklar (ör. mini mutfak veya inşaat oyunu), cinsiyet rolleriyle birlikte gelecekteki eğitim veya kariyer seçimlerini de etkiler. Cinsiyetçi espriler insanları yıldırıp susturabilir ve cinsiyetçi davranışı önemsizleştirir.

Nasıl engellenir?

Ücretsiz çalışmanın kadın ve erkekler arasında paylaşımı ve etkisi üzerine farkındalık artırma faaliyetleri ve araştırmalar yoluyla. Herkes için, özel hayat ve çalışma hayatını dengeleyici önlemler almak. Cinsiyetsiz oyuncakların teşviki. Hem erkek hem kız çocukların ev işlerine katılımını desteklemek. Kızlara da; oynamak, keşfetmek ve kendileri olmak için alan ve özgürlük sunmak.