Sexismus:
Identifikujte ho.
Pojmenujte ho.
Zastavte ho.
#StopSexismu #MeToo
 

Sexismem se rozumí jakýkoliv projev (čin, psané nebo vizuální vyjádření nebo gesto) založené na myšlence, že osoba nebo skupina osob, zpravidla žen, má z důvodu svého pohlaví podřadné postavení.

 

Sexismus je škodlivý. Vyvolává pocity méněcennosti, autocenzuru, změny v chování a zhoršení zdravotního stavu. Sexismus je základem genderové nerovnosti. Neúměrně postihuje ženy a dívky.

 

Sexismus se projevuje ve všech oblastech života:

 

63% novinářek se setkalo se slovním napadením.

 

Ženy tráví neplacenými domácími pracemi téměř dvakrát více času než muži (země OECD).

 

80% žen uvedlo, že se v práci setkalo s fenoménem "mansplainingu " a "manterruptingu"*.

 

Muži představují 75 % osob citovaných v médiích a osob podílejících se na tvorbě obsahu médií v Evropě.

 

Ve Spojeném království 66 % dotázaných dívek ve věku 16-18 let zažilo nebo bylo svědkem používání sexistického jazyka ve škole.

 

59 % žen v Amsterdamu se setkalo s nějakou formou pouličního obtěžování.

 

50 % mladých žen ve Francii se v nedávné době setkalo s nespravedlností nebo ponížením z důvodu, že jsou ženy.

 

Výzkumy ukazují, že v Srbsku není 76% žen v podnikání a byznysu bráno tak vážně jako muži.

 

Násilí někdy začíná vtipem

Jednotlivé projevy sexismu se mohou zdát neškodné, ale vytvářejí atmosféru zastrašování, strachu a nejistoty. To vede k akceptaci násilí, většinou vůči ženám a dívkám.

 

Proto se Rada Evropy rozhodla jednat a přijala
Doporučení k prevenci a potírání sexismu.

 
 
 

Sexismus se týká především žen. Může postihnout i muže a chlapce, pokud neodpovídají stereotypním genderovým rolím.

 

Škodlivý dopad sexismu může být pro některé ženy a muže závažnější kvůli jejich etnickému původu, věku, zdravotnímu postižení, sociálnímu původu, náboženství, genderové identitě, sexuální orientaci nebo jiným faktorům.

 

Některé skupiny žen, například mladé ženy, političky, novinářky nebo veřejně činné osoby, se častěji stávají oběťmi sexismu.

 
%

žen zvolených do parlamentu se stalo terčem sexistických útoků na sociálních sítích.

 

Identifikujte ho. Pojmenujte ho. Zastavte ho.

 

Jazyk a komunikace:

Příklady sexistického jazyka a komunikace

Generické použití mužského rodu ("on/jeho/jemu") pro označení nekonkrétní osoby). Obálka publikace zobrazující pouze muže. Označování profese ženy mužským výrazem pro její profesi. Komunikační kampaň obsahující bezdůvodnou nahotu. Reklama s mužem, který ukazuje ženě, jak používat pračku.

Proč by se to mělo řešit?

Jazyk a komunikace jsou důležité, protože zviditelňují, ale i zneviditelňují lidi a uznávají nebo znevažují jejich přínos pro společnost. Náš jazyk utváří naše myšlení a způsob, jakým myslíme, ovlivňuje naše činy. Genderově slepý nebo diskriminační jazyk upevňuje sexistické postoje a chování.

Jak tomu zabránit?

Při oslovování publika složeného z žen i mužů používejte jak ženský, tak mužský rod. Posouzením, zda komunikace směrem k veřejnosti používá genderově citlivý jazyk a vizuální doprovod. Vypracováním příručky o genderově citlivé komunikaci pro různé skupiny publika. Podporou výzkumu v této oblasti.

Média, internet a sociální sítě:

Příklady sexismu v médiích:

Sexualizované zobrazování žen v médiích. Televizní pořad, v němž vystupují pouze muži. Mediální zpravodajství o násilí na ženách, které svaluje vinu na oběť. Novinářům, nejčastěji ženám, přicházejí na sociálních sítích komentáře na základě jejich vzhledu namísto témat, o kterých hovoří. Internetové aplikace posílající některé pracovní inzeráty pouze mužům, protože algoritmy jsou sestaveny diskriminačním způsobem.

Proč by se to mělo řešit?

Děti i ostatní jsou bombardovány sexistickými zprávami v médiích a jsou jimi ovlivňovány. Tato sdělení omezují jejich vlastní životní volby. Vytvářejí dojem, že muži jsou strážci vědomostí a moci a že ženy jsou pouhými objekty a je v pořádku libovolně komentovat jejich vzhled. Internetový sexismus vytlačuje ženy z online prostoru. Online sexismus může způsobit velmi reálné škody. Urážením nebo zesměšňováním někoho online se vytváří trvalý digitální záznam, který se může dále šířit a je obtížné ho vymazat.

Jak tomu zabránit?

Implementovat právní předpisy o rovnosti žen a mužů v médiích. Zorganizovat školení pracovníků v oblasti médií a komunikace o rovnosti žen a mužů. Zajistit, aby ženy a muži byli v médiích zastoupeni vyváženě a v různých nestereotypních rolích. Podporovat reklamy, které si pohrávají s genderovými stereotypy a zvyšují povědomí o nich, místo aby je posilovaly. Zajistit školení v oblasti digitální gramotnosti zejména pro mladé lidi a děti. Právně definovat a kriminalizovat (online) sexistické nenávistné projevy. Zavést specializované služby, které by poskytovaly poradenství, jak se vypořádat se sexismem na internetu.

Pracoviště

Příklady sexismu na pracovišti:

Neoficiální vyloučení žen, které mají děti, z kariérních příležitostí. Ignorování žen na poradách, přivlastňování si jejich příspěvků nebo jejich umlčování. Upřednostňování muže před ženou na vedoucí pozici tím, že se předpokládá absence její autority. Bezdůvodné poznámky o fyzickém vzhledu nebo oblékání (které podkopávají ženy jako profesionálky). Znevažující poznámky na adresu mužů, kteří zastávají pečovatelské role. "Mansplaining".

Proč by se to mělo řešit?

Sexismus na pracovišti podkopává výkonnost obětí a jejich pocit sounáležitosti se zaměstnáním. Umlčování prostřednictvím sexismu znamená, že nápady nebo talenty jsou ignorovány nebo nedostatečně využívány. Ponižující komentáře vytvářejí zastrašující atmosféru pro ty, kteří jsou s nimi konfrontováni, a mohou přerůst v násilí/obtěžování. U obětí se může vyvinout vyšší míra úzkosti, mohou být náchylnější k výbuchům a depresím. Obecněji řečeno, sexismus vede k nižším platům a menším příležitostem pro ty, kteří jsou s ním konfrontováni.

Jak tomu zabránit?

Přijmout a zavést kodexy chování definující sexistické chování a předcházet mu prostřednictvím školení. Zavést mechanismy pro podávání stížností, disciplinární opatření a podpůrné služby. Zavést povinnost vedoucích pracovníků přihlásit se k závazku jednat proti sexismu.

Veřejný sektor

Příklady sexismu ve veřejném sektoru

Sexualizované komentáře nebo poznámky o vzhledu či rodinné situaci politiků, nejčastěji žen, a to i v parlamentech. Poznámky o sexuální orientaci nebo vzhledu klientů ze strany zaměstnanců veřejných služeb. Sexistické zobrazování / zveřejňování obrázků nahých žen na veřejných pracovištích (např. v místnostech pro personál nemocnic). Komentáře týkající se vzhledu žen ve veřejném prostoru, včetně veřejné dopravy.

Proč by se to mělo řešit?

Veřejný sektor má povinnost jít příkladem. Častý sexismus v zastupitelských sborech omezuje možnosti a svobodu žen v těchto sborech, ať už jsou volené, nebo na pozici zaměstnankyň. Sexismus narušuje rovný přístup k veřejným službám. Sexismus ve veřejných prostorách omezuje svobodu pohybu žen. Sexismus může vést k násilí a vytváří utlačovatelské prostředí, které většinou ženám brání plně se zapojit do veřejného života.

Jak tomu zabránit?

Školení zaměstnanců. Zavedení etických kodexů, mechanismů podávání stížností, disciplinárních opatření a podpůrných služeb. Realizace osvětových kampaní, například souborů nástrojů nebo plakátů na veřejných místech, které vysvětlují, co je sexismus. Podpora genderové rovnosti na rozhodovacích pozicích. Podporova výzkumu a shromažďování údajů o této problematice.

Spravedlnost

Příklady sexismu v oblasti spravedlnosti

Soudce, který oběti sexuálního násilí naznačil, že si o to "koledovala". Komentář právníka k vzhledu jeho kolegyně. Policista, který nebere vážně obvinění z násilí na ženách nebo je zlehčuje.

Proč by se to mělo řešit?

Takové chování může vést k tomu, že oběti od řešení případu upustí. Vyvolává nedůvěru v soudní systém. Může vést k nesprávným rozsudkům. Ponižuje ženy a může je vytlačit z právnických profesí.

Jak tomu zabránit?

Provádět politiku rovného přístupu žen ke spravedlnosti. Školit odborníky v oblasti práva a prosazování práva. Odbourat stereotypy v justici prostřednictvím osvětových kampaní. Zajistit, aby odborníci vycházeli ve svých rozsudcích z faktů, z chování pachatele a kontextu případu, a nikoli například z oblečení oběti.

Vzdělávání

Příklady sexismu ve vzdělávání:

Učebnice obsahující stereotypní obrazy žen/mužů, chlapců/dívek. Absence žen jako spisovatelek, historických nebo kulturních osobností v učebnicích. Kariérní a vzdělávací poradenství odrazující od nestereotypní volby povolání nebo studia. Učitelé komentující vzhled žáků/žákyň/studentů/studentek/kolegů/kolegyň učitelů. Sexualizované poznámky na adresu dívek. Šikana nekonformních žáků/žákyň/studentů/studentek ze strany spolužáků/spolužaček/studentů/studentek nebo pedagogických pracovníků a pracovnic. Absence povědomí / postupů / reakcí na takové sexistické chování.

Proč by se to mělo řešit?

Obsah vzdělávání a chování pedagogického personálu silně ovlivňuje vnímání a chování lidí. Sexistické prostředí ve vzdělávacích zařízeních negativně ovlivňuje výsledky žáků/žákyň/studentů/studentek. Sexismus ve vzdělávání může omezovat budoucí volbu povolání a životního stylu jednotlivce.

Jak tomu zabránit?

Implementovat politiky a právní předpisy týkající se rovnosti žen a mužů ve vzdělávání. Posoudit, zda učebnice neobsahují sexismus a ujistit se, že zobrazují ženy i muže v nestereotypních rolích. Zajistit, aby v učebnicích a programech byly ženy zastoupeny jako vědkyně, umělkyně, sportovkyně, vedoucí pracovnice a političky. Vyučovat dějiny žen. Zajistit dostupnost mechanismů pro podávání stížností. Vyučovat otázky rovnosti žen a mužů i sexuální výchovu (včetně souhlasu a osobních hranic). Školit pracovníky ve vzdělávání o nevědomých předsudcích.

Kultura a sport

Příklady sexismu v kultuře a sportu:

Sportovkyně jsou v médiích zobrazovány podle své rodinné role, nikoliv podle svých schopností a silných stránek. Trivializace sportovních úspěchů žen. Ponižování mužů, kteří se věnují "ženským" sportům. Ženy v sexy oblečení jako "ozdoba" kulturních nebo sportovních akcí. Absence ženských děl na uměleckých výstavách. Nedostatek smysluplných rolí pro ženy ve filmu a prakticky absence rolí pro starší herečky. Nedostatek finančních prostředků na filmovou produkci, v níž by ženy hrály vedoucí roli. Nedostatečné financování ženského umění.

Proč by se to mělo řešit?

Kultura i sport utvářejí postoje lidí. Pokud jsou ženy a muži zobrazováni stereotypně, přispívá to k umocňování genderových stereotypů. Pokud jsou v oblasti kultury a sportu zobrazováni převážně muži, ovlivňuje to způsob, jakým jsou ženy vnímány jako potenciální umělkyně nebo sportovkyně, a zužuje to paletu vzorů pro děti a mládež. Genderové stereotypy omezují výběr žen/mužů, dívek/chlapců, kteří se chtějí věnovat sportům, jež nejsou považovány za "ženské" nebo "mužské"; to vede k autocenzuře. V obou oblastech vede sexismus k nižším platům a menším příležitostem pro ty, kteří jsou s ním konfrontováni.

Jak tomu zabránit?

Opatření na podporu tvůrčí práce žen a zohledňování rovnosti žen a mužů v kulturní a sportovní politice (stipendia, výstavy, školení, poskytování prostor/dílen). Zajistit lepší a větší mediální pokrytí ženského sportu a umění. Podporovat sponzory, aby financovali ženské umění a sport. Přijmout etické kodexy, které zabrání sexistickému chování, včetně ustanovení o disciplinárních opatřeních ve sportovních federacích. Podporovat přední osobnosti sportu a kultury, aby vystupovaly proti sexismu, a realizovat kampaně k odsouzení násilí ve sportu a sexistických nenávistných projevů.

Soukromá sféra

Příklady sexismu v soukromé sféře:

Ženy vykonávají ve větší míře neplacené práce (péče o druhé a domácnost) než muži, například na společenském setkání často pouze ženy pomáhají umývat nádobí po večeři. Sexistické vtipy mezi přáteli. Systematické nabízení "holčičích" nebo "klučičích" hraček dívkám/chlapcům. Chlapci jsou povzbuzováni, aby běhali a riskovali, a dívky, aby byly poslušné a poddajné. Používání výrazů jako "běhat jako holka" nebo "kluci budou kluci".

Proč by se to mělo řešit?

Neplacená práce má vliv na účast žen na trhu práce, na jejich ekonomickou nezávislost i na jejich účast na sportovních a volnočasových aktivitách. Hračky (např. kuchyňka nebo stavebnice) ovlivňují genderové role, ale také budoucí volbu studia nebo povolání. Sexistické vtipy mohou zastrašovat, umlčovat a bagatelizovat sexistické chování.

Jak tomu zabránit?

Opatření na zvýšení informovanosti a výzkum rozdělení a dopadu neplacené práce mezi ženy a muže. Opatření pro sladění soukromého a pracovního života pro všechny. Podpora hraček, které nejsou určeny specificky pro jedno pohlaví. Podpora chlapců i dívek k účasti na domácích pracích. Poskytnutí prostoru a svobody také dívkám, aby si mohly hrát, zkoumat a být samy sebou.