Sexizmus:
Všímajme si ho.
Pomenujme ho.
Zastavme ho.
#ZastavmeSexizmus
#StopSexizmu
 

Sexizmus je akýkoľvek prejav (konanie, slovo, zobrazenie, gesto) založený na myšlienke, že niektoré osoby, prevažne ženy, sú menejcenné kvôli ich pohlaviu.

 

Sexizmus je škodlivý.
Vytvára pocity bezcennosti, sebaobmedzovanie, zapríčiňuje vyhýbavé správanie, zmeny v chovaní a zhoršovanie zdravia.
Sexizmus je jednou z hlavných príčin rodovej nerovnosti.
Omnoho viac ovplyvňuje ženy a dievčatá.

 

Sexizmus je prítomný vo všetkých oblastiach života, napríklad:

 

63% novinárok čelilo verbálnemu osočovaniu

 

Ženy trávia takmer dvakrát viac času neplatenou domácou prácou v porovnaní s mužmi (OECD)

 

80% žien uviedlo, že boli v práci konfrontované s negatívnym fenoménom „mansplaining“ a „manterrupting“

 

75% zdrojov a obsahu spravodajstva v Európe sa týka mužov

 

Vo Veľkej Británii 66% opýtaných dievčat vo veku 16 až 18 rokov priamo alebo nepriamo zažilo používanie sexistického jazyka v škole

 

59% žien v Amsterdame nahlásilo nejakú formu obťažovania na ulici

 

Vo Francúzsku 50% opýtaných mladých žien nedávno zažilo nespravodlivé alebo ponižujúce správanie na základe pohlavia

 

V Srbsku výskum naznačuje, že 76% žien v podnikaní nie je braných rovnako vážne ako muži v tej istej sfére

 
Zobrazenie webového obsahu

Násilie niekedy začína vtipom

Zobrazenie webového obsahu

Jednotlivé prejavy sexizmu sa môžu zdať neškodné, avšak vytvárajú atmosféru zastrašovania, strachu a neistoty. Toto vedie k akceptácii násilia, najmä voči ženám a dievčatám.

 
Zobrazenie webového obsahu

Preto sa Rada Európy rozhodla konať, a to prijatím
Odporúčania k prevencii a boju proti sexizmu.

 
 
Zobrazenie webového obsahu
 

Sexizmus ovplyvňuje najmä ženy.
Môže tiež ovplyvniť mužov a chlapcov, keď sa vymykajú stereotypným rodovým rolám.

 
Zobrazenie webového obsahu

Škodlivý vplyv sexizmu môže byť ešte zväčšený u žien či mužov na základe ich etnicity, veku, zdravotného postihnutia, sociálneho pôvodu, náboženstva, rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo iných faktorov.

 
Zobrazenie webového obsahu

Niektoré skupiny žien, napríklad mladé ženy, političky,
novinárky alebo verejne známe osobnosti,
sú osobitným terčom sexizmu.

 
%

žien zvolených do parlamentu bolo terčom sexistických útokov na sociálnych sieťach

 

Všímajme si ho. Pomenujme ho. Zastavme ho.

 

Jazyk a komunikácia

Príklady sexizmu v jazyku a komunikácii:

Používanie „generického maskulína“ mužského rodu rečníkom alebo rečníčkou („on/jeho/jemu“ na označenie nešpecifikovanej osoby). Obal publikácie zobrazujúci iba mužov. Pomenovanie ženy mužským termínom v súvislosti s jej povolaním. Komunikačná kampaň zahŕňajúca neopodstatnenú nahotu. Reklama s mužom, ktorý ukazuje žene, ako používať práčku.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Jazyk a komunikácia sú dôležité, pretože zviditeľňujú alebo naopak zneviditeľnujú ľudí a uznávajú alebo naopak znevažujú ich prínos pre spoločnosť. Náš jazyk ovplyvňuje naše myslenie a spôsob, akým uvažujeme, ovplyvňuje naše konanie. Rodovo necitlivý alebo diskriminačný jazyk posilňuje sexistické postoje a správanie.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Pri oslovovaní zmiešaného publika používajme ženský aj mužský rod. Sledujme verejnú komunikáciu a uistime sa, že uplatňuje rodovo citlivý jazyk a zobrazenia. Vytvorme príručky pre rodovo citlivú komunikáciu pre rôzne cieľové skupiny. Podporujme výskum v tejto oblasti.

Média, internet a sociálne siete

Príklady sexizmu v médiách:

Sexualizované zobrazenia žien v médiách. Televízna relácia za výlučnej účasti mužov. Mediálne správy o násilí na ženách, ktoré obviňujú obete. Novinári, ale najčastejšie novinárky, dostávajú na sociálnych sieťach komentáre a reakcie k svojmu vzhľadu namiesto k témam, ktorým sa venujú. Internetové aplikácie posielajú niektoré inzeráty na zamestnanie iba mužom, pretože algoritmy sú nastavené diskriminačným spôsobom.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Deti, ale aj ďalšie skupiny ľudí sú bombardované sexistickými mediálnymi správami a sú nimi ovplyvňované. Takéto správy obmedzujú výber ich možností v živote. Vyvolávajú dojem, že muži sú držiteľmi vedomostí a moci, že ženy sú len objekty a je v poriadku slobodne komentovať ich vzhľad. Online sexizmus vytláča ženy z online priestoru. Online sexizmus môže spôsobiť značnú ujmu. Zneužívanie alebo zosmiešňovanie osoby v online priestore vytvára trvalý digitálny záznam, ktorý je možné ďalej ľahko šíriť a je ťažké ho vymazať.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Uplatňovaním právnych predpisov o rodovej rovnosti v médiách.Vzdelávaním odborníkov a odborníčok v oblasti médií a komunikácie v témach rodovej rovnosti. Zabezpečením vyváženého mediálneho zastúpenie žien a mužov a rozmanitých nestereotypných rolách. Propagovaním reklám, ktoré zvyšujú povedomie o negatívnom dopade rodových stereotypoch a nie tých, ktoré rodové stereotypy posilňujú. Poskytovaním školení v oblasti digitálnej gramotnosti najmä pre mladých ľudí a deti. Právnym definovaním a kriminalizáciou (online) sexistických nenávistných prejavov (hate speech). Zriadením špecializovaných služieb na poskytovanie poradenstva o tom, ako sa vysporiadať s online sexizmom.

Na pracovisku

Príklady sexizmu na pracovisku:

Opakované neoficiálne vylúčenia žien - matiek z kariérnych možností. Ignorovanie žien a privlastňovanie si ich pracovných príspevkov a prínosov alebo ich umlčiavanie. Uprednostňovanie mužov voči ženám na manažérskych pozíciách, argumentujúc nedostatočnou autoritou žien. Neopodstatnené komentáre k fyzickému vzhľadu alebo oblečeniu (ktoré podkopávajú ženy ako profesionálky). Pohŕdavé komentáre k mužom, ktorí prejavujú starostlivé správanie. “Mansplaining”.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Sexizmus na pracovisku negatívne ovplyvňuje výkon jeho obetí a pocit zžitia sa s prostredím, v ktorom pracujú. Umlčiavanie prostredníctvom sexizmu znamená, že nadanie a dobré nápady sú prehliadané alebo nedostatočne využívané. Znevažujúce komentáre vytvárajú zastrašujúcu/represívnu atmosféru a môžu vyústiť do násilia/obťažovania. U obetí sa môže vyvinúť vyššia miera úzkosti, môžu byť náchylnejšie na kolísanie nálad a depresie. Vo všeobecnosti, sexizmus vedie k nižším mzdám a menším príležitostiam pre tých, na ktorých je namierený.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Prijatím a implementovaním kódexov (vhodného) správania, ktoré definujú sexistické správanie a predchádzaním sexizmu prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania. Zavedením mechanizmov podávania sťažností, disciplinárnych opatrení a podporných služieb. Vedenie musí vyjadriť svoj záväzok zabraňovať sexizmu.

Verejný sektor

Príklady sexizmu vo verejnom sektore:

Sexualizované komentáre alebo narážky na vzhľad alebo rodinnú situáciu politikov, najčastejšie političiek, a to aj na pôde parlamentov.Pripomienky pracovníkov a pracovníčok verejných služieb týkajúce sa sexuálnej orientácie alebo vzhľadu klientov a klientok týchto služieb. Sexuálne vyobrazenia/zverejňovanie fotografií nahých žien na verejných pracoviskách (napr. v nemocniciach). Nevhodné komentáre k vystupovaniu alebo prítomností žien vo verejných priestoroch vrátane verejnej dopravy.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Verejný sektor má povinnosť ísť príkladom. Sexizmus v parlamentoch je veľmi bežný, obmedzuje však príležitosti a slobodu žien. Sexizmus podkopáva rovnaký a rovný prístup k verejným službám. Sexizmus vo verejných priestoroch obmedzuje slobodu pohybu žien. Sexizmus môže viesť k násiliu a vytvára represívne prostredie, ktoré väčšine žien znemožňuje plnohodnotnú účasť na verejnom živote.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Školením personálu. Zavedením kódexov správania, mechanizmov podávania sťažností, disciplinárnych opatrení a podporných služieb. Realizáciou kampaní na zvyšovanie povedomia, prezentovaním súborov vhodných opatrení a nástrojov alebo prostredníctvom plagátov vo verejnom priestore s vysvetlením, čo je sexizmus. Podporovaním rodovej rovnováhy pri rozhodovaní. Podporovaním výskumu a zhromažďovania relevantných údajov.

Justícia a spravodlivosť

Príklady sexizmu v justičnom systéme:

Sudca alebo sudkyňa naznačujúci obeti sexuálneho násilia, že „si o to koledovala“. Advokát alebo advokátka komentujúci vzhľad ženy, ktorá je jeho/jej kolegyňou. Policajt alebo policajtka ignorujúci alebo zľahčujúci podozrenia a obvinenie z násilia na ženách.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Takéto správanie môže viesť k nenahlasovaniu týchto činov zo strany obetí. Vytvára nedôveru v justičný systém a znemožňuje dosiahnutie spravodlivosti. Môže viesť k nesprávnym informáciám alebo rozhodnutiam a rozsudkom. Sexizmus ponižuje ženy a môže ich vytlačiť z právnických povolaní.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Uplatňovaním mechanizmov rovného prístupu žien k spravodlivosti. Vyškolením odborníkov a odborníčok v oblasti práva a presadzovania práva. Aktívnym riešením súdnych stereotypov prostredníctvom kampaní na zvýšenie povedomia. Zabezpečením, aby odborníci a odborníčky založili svoje úsudky a rozsudky na faktoch, na správaní páchateľa a na kontexte prípadu, rozhodne nie napríklad na oblečení obete.

Školstvo

Príklady sexizmu vo vzdelávaní:

Učebnice obsahujúce stereotypné zobrazenia žien/mužov a chlapcov/dievčat. Absencia žien v učebniciach ako spisovateliek, významných historických alebo kultúrnych osobností. Poradenstvo v oblasti zamestnania a vzdelávania, ktoré odrádza od nestereotypných študijných alebo kariérnych možností. Učiteľky a učitelia, ktorí nevhodne komentujú vzhľad žiakov a žiačok alebo kolegov a kolegýň. Sexualizované narážky na dievčatá. Šikanovanie žiačok a žiakov/študentiek a študentov, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy, spolužiakmi a spolužiačkami alebo aj vyučujúcimi. Absencia informovanosti/postupov/vhodnosti reakcií na riešenie takéhoto neprípustného sexistického správania.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Obsah vzdelávania a správanie vyučujúcich výrazne ovplyvňuje naše vnímanie a správanie. Prítomnosť sexizmu vo vzdelávacích zariadeniach negatívne ovplyvňuje výsledky žiakov a žiačok/študentiek a študentov. Sexizmus vo vzdelávaní môže limitovať budúce kariérne alebo iné životné rozhodnutia.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Implementáciou mechanizmov a právnych predpisov o rodovej rovnosti vo vzdelávaní.Revidovaním učebníc a uistením sa, že neobsahujú sexizmus a zobrazenie žien a mužov v stereotypných rolách. Zastúpením žien napríklad ako vedkýň, umelkýň, atlétok, líderiek, političiek v učebniciach a osnovách. Učením dejín z pohľadu žien rešpektujúc perspektívu žien. Zabezpečením dostupnosti mechanizmov riešenia sťažností. Vyučovaním rodovej rovnosti a sexuálnej výchovy (vrátane potreby súhlasu a rešpektovania osobných hraníc). Školením odborníčok a odborníkov o podvedomých predsudkoch.

Kultúra a šport

Príklady sexizmu v kultúre a športe:

Športovkyne zobrazené v médiách cez perspektívu ich rodinnej role namiesto ich schopností a silných stránok. Trivializácia športových úspechov žien. Ponižovanie mužov, ktorí sa venujú „ženským“ športom. Ženy v sexy oblečení ako „dekorácie a okrášlenie“ na kultúrnych alebo športových podujatiach. Absencia diel ženských umelkýň na umeleckých výstavách. Nedostatok zmysluplných úloh pre ženy v kinematografii a výrazná absencia rolí pre staršie herečky. Nedostatočné financovanie filmovej produkcie, v ktorej majú ženy vedúcu úlohu. Nedostatočná podpora ženského umenia.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Kultúra aj šport majú výrazný vplyv na naše postoje. Stereotypné zobrazovanie žien a mužov prispieva k rodovým stereotypom. Ak sú v týchto oblastiach viditeľní väčšinou muži, ovplyvňuje to spôsob, akým sú ženy vnímané ako potenciálne umelkyne alebo športovkyne, a zužuje to škálu vzorov pre deti a mladých ľudí. Rodové stereotypy obmedzujú výber športov žien/mužov, dievčat/chlapcov, ktoré sa nepovažujú za „ženský“ alebo „mužský“; čo vedie k sebaobmedzovaniu. V obidvoch oblastiach vedie sexizmus k nižším mzdám a menším príležitostiam pre tých, ktorí s ním sú konfrontovaní.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Prijímaním opatrení na podporu tvorivej práce žien a uplatňovania rodového hľadiska v kultúrnych a športových podporných mechanizmoch (štipendiá, výstavy, školenia, poskytovanie priestoru na realizáciu). Zabezpečením lepšieho a výraznejšieho mediálneho pokrytia ženského športu a umenia. Povzbudzovaním sponzorov a sponzoriek, aby podporovali umenie a šport žien. Prijímaním kódexov správania s cieľom zabrániť sexistickému správaniu, vrátane používania disciplinárnych postihov v športových federáciách. Podporovaním známych športových a kultúrnych osobností, aby vystupovali proti sexizmu a usporadúvali kampane na odsúdenie násilia v športe a sexistických nenávistných prejavov.

Súkromná sféra

Príklady sexizmu v súkromnej sfére:

Ženy vykonávajúce viac neplatenej práce (starostlivosť o domácnosť) než muži. Napríklad situácie, keď iba ženy pomáhajú umývať riad po spoločnej večeri s rodinou, či priateľmi. Sexistické vtipy medzi priateľmi. Systematické vnucovanie „dievčenských“ alebo „chlapčenských“ hračiek pre deti. Povzbudzovanie chlapcov k tomu, aby vystrájali a riskovali a naopak dievčatá, aby boli učenlivé a poddajné. Používanie výrazov ako „behať ako dievča“ alebo „chlapci sú chlapci“.

Prečo by sme sa tým mali zaoberať?

Neplatená práca má vplyv na zastúpení žien na trhu práce, na ich ekonomickú nezávislosť, ako aj na ich účasť na športových a voľnočasových aktivitách. Hračky (napr. mini kuchyňa alebo stavebnica) ovplyvňujú rodové role, ale aj budúce študijné alebo kariérne možnosti. Sexistické vtipy môžu ľudí zastrašovať a umlčať a zľahčujú sexistické správanie.

Ako tomu môžeme zabrániť?

Prijímaním opatrení na zvýšenie povedomia a výskumu o vplyve sexizmu a podporou zdieľaní povinností a neplatenej práce medzi ženami a mužmi. Prijímaním opatrení na zosúladenie súkromného a pracovného života pre všetkých. Propagáciou hračiek bez rodovej stereotypizácie (hračky sú vhodné rovnako pre dievčatá a chlapcov). Povzbudzovaním chlapcov aj dievčat k pomoci s domácimi povinnosťami. Vytváraním slobodného priestoru pre dievčatá pre hru, “vystrájanie”, objavovanie a bytie samými sebou.